Informacje ogólne

W ramach projektu należy zaproponować rozwiązanie wybranego problemu, opracować algorytm i jego realizację w układach programowalnych. Preferowane są układy firmy Intel/Altera i Xilinx, gdyż do dyspozycji są zestawy laboratoryjne z układami tych firm. Do realizacji należy wykorzystać system Quartus Prime Design Software firmy Intel/Altera lub Vivado Design Suite firmy Xilinx, natomiast do weryfikacji funkcjonalnej narzędzie ModelSim. Do opisu algorytmu można wykorzystać języki opisu sprzętu VHDL lub Verilog. Dodatkowym sprawdzianem poprawności realizacji będzie uruchomienie zaprojektowanego układu na płytkach laboratoryjnych.

Realizowane projekty powinny dotyczyć tematyki związanej z techniką cyfrową (układy arytmetyczne, cyfrowe przetwarzanie sygnału,  dźwięku, obrazu, protokoły transmisyjne, algorytmy kryptograficzne, itp.). W ramach projektu można realizować temat z przykładowego zbioru lub zaproponować własny (temat musi być zaakceptowany przez prowadzącego). Tematy mogą być realizowane w grupach kilkuosobowych – w zależności od złożoności problemu. Istnieje możliwość optymalizacji już zrealizowanych pomysłów.

Projekt realizowany w etapach:

Etap Sposób zaliczenia
wybór tematu
zebranie informacji dotyczących tematyki projektu oraz przedstawienie koncepcji realizacji projektu raport dotyczący zebranych informacji, proponowanego rozwiązania; schemat blokowy realizowanego układu z opisem funkcji poszczególnych elementów i sposobu ich współdziałania
realizacja modelu referencyjnego w języku wysokiego poziomu np. C++ raport dotyczący realizacji; kody C++ i symulacje działania
realizacja prototypu projektu z wykorzystaniem języków HDL i narzędzia CAD raport dotyczący realizacji; kody HDL i symulacje poszczególnych elementów układu oraz całości
realizacja końcowej wersji projektu raport dotyczący realizacji;  prezentacja działania projektu na płycie laboratoryjnej lub dokładna symulacja  projektu

Wynikiem realizacji projektu powinien być raport opisujący realizację etapów zawierający schematy blokowe, wykresy symulacji, opis nieszablonowych rozwiązań i specyficznych metod syntezy, opis ciekawych konstrukcji HDL oraz kody HDL.

Ocena projektu odbywa się na podstawie sprawozdania w powszechnie akceptowanej formie elektronicznej (np. pliki *.doc) oraz archiwum z plikami źródłowymi (tylko pliki niezbędne – najlepiej archiwum projektu stworzone w systemie CAD). W ramach projektu można przygotować stronę WWW, na której należy umieszczać informacje na temat postępów w pracy nad projektem. Strona taka powinna składać się z podstrony przedstawiającej w skróconej formie „aktualności” dotyczące postępów pracy opatrzone datą oraz podstron poświęconych poszczególnym etapom realizacji projektu (patrz niżej). Przygotowanie i systematyczne uaktualnianie strony WWW będzie znacząco wpływać na ostateczną ocenę projektu.

W sprawozdaniu należy umieścić:

 • temat projektu
 • analizę problemu (algorytmy, istniejące rozwiązania, itp.)
 • informacje wstępne (najprościej mówiąc teoria potrzebna do zrozumienia sposobu rozwiązania)
 • koncepcja rozwiązania (modele, schematy blokowe, …)
 • opis sposobu rozwiązania problemu:
  – algorytmy opracowane lub wykorzystane z literatury,
  – zaprojektowane moduły,
  – megfunkcje, itp.,
 • symulację zaprojektowanych układów z opisem umożliwiającym sprawdzenie poprawności działania układu,
 • analizę zaproponowanego rozwiązania (liczba komórek, szybkość działania, ograniczenia, itp.),
 • wydruki plików źródłowych i/lub schematów graficznych,
 • literatura.

Punkty wymienione powyżej powinny stanowić podstawowe rozdziały sprawozdania.